Obsah -


Preklad-Tlmočenie.sk


  • Register prekladateľských firiem SR
  • Databáza overených prekladateľov a agentúr v celej SR
  • Nájdi prekladateľa, tlmočníka, súdneho prekladateľa


Vyhledávání

RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO
Jednotlivec – prekladateľ/tlmočník

čo je úradný preklad FAQ

Úradný preklad (úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad)

DOLEŽITÉ

 

           Dokument, ktorý predkladáte k úradnému prekladu sa po preložení stane neoddeliteľnou súčasťou celej zložky úradne či súdne overeného prekladu a je s týmto prekladom spojený notárskym spôsobom – teda je zviazaný a opatrený prekladateľskou doložkou a guľatou pečaťou. Takýto preklad sa pre úradné účely odovzdáva ako celok a nie je možné z neho pôvodný dokument odstrániť či vyňať bez zneplatnenia celého dokumentu.

           V prípade, že si nechávate preložiť doklad o ktorý po zviazaní nechcete prísť(rodný list, sobášny list, vysvedčenie, diplom a pod.), odporúčame si ešte pred objednaním úradného prekladu zabezpečiť notársky overenú kópiu dokladu a túto poskytnúť prekladateľovi a originál si starostlivo uschovať pre prípadné ďalšie použitie.

           Úradný preklad(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad) je preklad vyhotovený prekladateľom zapísaným v  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že  je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

           Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečaťou prekladateľa.

 

           Úradný preklad sa vždy skladá z titulnej strany prekladu, kde je uvedený prekladateľ a jeho identifikačné údaje, zadávateľ prekladu, číslo spisu(objednávky),vec, počet strán(z toho príloh),počet odovzdaných vyhotovení. Ďalej obsahuje tzv. prílohu, t.j.  pôvodný dokument(originál alebo jeho notársky overenú kópiu), samotný preklad vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý nasleduje vždy za prílohou, prekladateľskú doložku obsahujúcu náležitosti podľa hore uvedeného zákona. Celý dokument je zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečiatkou úradného prekladateľa.

 

           Úradný preklad je možné vyhotoviť k akémukoľvek typu originálneho dokumentu či jeho notársky overenej kópií.

 

           Takéto úradné (súdne, súdne či úradne overené ) preklady vypracované úradným prekladateľom  spĺňajú podmienky pre predkladanie dokumentov pre úradné účely v SR alebo v zahraničí a zabezpečujú, že preklad právne záväzného dokumentu doslovne súhlasí s originálom, resp. notársky overenou kópiou priloženého dokumentu, čo znižuje riziko škôd vzniknutých prípadným nepresným prekladom.

 


Registrácia prekladateľa/agentúry

Zaoberáte sa prekladmi? Zaregistrujte sa u nás úplne zadarmo a staňte sa členmi komunity!

+ Registrovať sa

Vstup pre registrovaných členov

PřihlášeníKontaktyObsah -